PRIVACY- EN
COOKIEVERKLARING

mediastages

Transparantie en digitale veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten van de dienstverlening van Mediastages. Deze aspecten komen terug in dit Privacy Statement en wij hechten veel waarde aan het creëren van een helder beeld met betrekking tot de omgang van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement brengen wij u daarvan op de hoogte.

Artikel 1 – Definities

1.1 Databank: het systeem van Mediastages waar Persoonsgegevens van Studenten, die zich aanmelden voor de diensten van Mediastages, worden opgeslagen.

1.2 Gebruiker: iedere gebruiker van de Website.

1.3 Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die volgens de wet mag werken in Nederland.

1.4 Opdrachtgever: het bedrijf (of een zelfstandige) dat – al dan niet door tussenkomst van een werknemer – een vacature plaatst bij Mediastages voor de werving van Stagiairs en/of verloning van de Stagiair(e).

1.5 Privacybeleid: dit privacybeleid.

1.6 Persoonsgegevens: de in deze verklaring gespecificeerde informatie met betrekking tot de identificeerbare natuurlijke persoon.

1.7 Studen:t iedere natuurlijke persoon die ingeschreven is bij een erkende mbo, hbo en/of universitaire onderwijsinstelling.

1.8 Stagiair(e): een Student die bij een Opdrachtgever van Mediastages op basis van een stageovereenkomst voor een bepaalde tijd activiteiten verricht waarbij het leeraspect centraal staat.

1.9 Verantwoordelijke: Mediastages valt aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen en aanvullen van de Databank met Persoonsgegevens. Mediastages is gevestigd aan De Mart Smeetslaan 1, 1200 CB Hilversum. Telefonisch kunt u ons bereiken op 035-646 62 81, per e-mail op info@mediastages.nl.

1.10 Verwerker: Mediastages valt aan te merken als Verwerker voor het plaatsen van een vacature, het verlonen van personeel en/of opstellen van een stagecontract in naam van de Opdrachtgever.

1.11 Website: www.mediastages.nl.

Artikel 2 – Veilige gegevensoverdracht

Alle Persoonsgegevens die wij verzamelen worden goed beveiligd. Met de Secure Socket Layer (SSL) en HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen gebruik, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Bovendien worden uw gegevens versleuteld en maakt Mediastages gebruik van stabiele en veilige diensten en systemen.

Artikel 3 – Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op personen van wie Mediastages Persoonsgegevens verwerkt, dit zijn:

 • Alle personen die contact opnemen met Mediastages
 • Alle personen die ons feedbackformulier/klachtenformulier invullen
 • Bezoekers van de Website van Mediastages
 • Potentiële klanten en/of zakenrelaties waar Mediastages contact mee heeft gehad of in de toekomst contact mee gaat hebben
 • Ontvangers van e-mails van Mediastages
 • Alle personen die zich inschrijven in de Databank van Mediastages, waar zij op een vacature kunnen reageren en/of een vacature kunnen plaatsen.

Artikel 4 – Verzameling van persoonsgegevens

4.1 Mediastages verwerkt Persoonsgegevens van een Gebruiker die zijn verstrekt door een bezoek aan onze Website, het gebruikmaken van onze diensten, het lezen van onze e-mails en het opnemen van contact met ons.

4.2 Wij verwerken de volgende door u verstrekte Persoonsgegevens:

 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening
 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn ingevuld op de Website of in formulieren die zich op de Website bevinden
 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens introductiegesprekken en evenementen.

4.3 Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen via of gecreëerd door onze Website en overige elektronische technologieën:

 • Uw IP-adres
 • Uw surfgedrag op de Website
 • Uw gedrag ten opzichte van nieuwsbrieven en andere e-mails.

4.4 Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens aanwezig op publiekelijk toegankelijke social media platforms en zakelijke websites
 • Persoonsgegevens aanwezig in zakelijke registers, zoals de Kamer van Koophandel.

4.5 Op een Mediastages bedrijfsaccount slaan wij de volgende informatie op:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie

4.6 Mocht een Student willen reageren op een door de Opdrachtgever geplaatste vacature, dan dient deze de volgende gegevens te verstrekken:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • CV
 • Foto
 • Informatie over gevolgde opleiding
 • Bezit van rijbewijs en vervoer

4.7 Indien Mediastages de stagiair in opdracht van de Opdrachtgever verloont dan dient de stagiair de volgende gegevens te verstrekken:

 • BSN
 • IBAN
 • Nationaliteit
 • Loonbelastingverklaring
 • Kopie ID
 • Kopie inschrijving opleiding

Artikel 5 – Gebruik van Persoonsgegevens

5.1 Mediastages gebruikt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, welke in dit artikel uiteengezet worden.

5.2 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwezenlijken van de diensten waarvoor u ons de opdracht heeft gegeven, bestaande uit het plaatsen van een Vacature op de Website, het verlonen van een Stagiair(e) en/of het opmaken van een stagecontract.

5.3 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van informatieve digitale berichten. Met deze berichten houden wij u op de hoogte over uitbreiding en verbetering van onze diensten.

5.4 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Om hieraan te voldoen zullen wij onder andere in geval van verloning een kopie van een paspoort of identiteitsbewijs dienen te verstrekken aan de verantwoordelijke wettelijke instanties.

5.5 Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het inplannen van persoonlijke zakelijke afspraken op ons kantoor of een andere locatie.

5.6 Mediastages verwerkt Persoonsgegevens van een Stagiair(e) voor het opmaken van een stagecontract met de Opdrachtgever. Hiertoe dient de Stagiair(e) een geldig bewijs van inschrijving te overleggen, zodat wij deze kunnen verstrekken aan de wettelijke instanties.

Artikel 6 – Rechtsgrond van de verwerking

6.1 Wij verwerken nooit lukraak Persoonsgegevens, dit gebeurt te allen tijde op basis van één van de in dit artikel uitgewerkte rechtsgronden.

6.2 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan door u op ieder moment worden ingetrokken, neem hiervoor contact met ons op.

6.3 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

6.4 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting.

6.5 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Op basis van een gerechtvaardigd belang kunnen wij u onder meer uitnodigen voor bepaalde evenementen van Mediastages.

Artikel 7 – Verwerkende partijen

7.1 Het kan voorkomen dat wij voor het verwerken van Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners (verwerkers) die in onze opdracht Persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten steevast een verwerkersovereenkomst met deze dienstverleners, deze overeenkomst voldoet aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7.2 Voor onze promotie gerelateerde diensten maken wij gebruik van diensten die worden aangeboden door derden, dit zijn Carerix, Talmark en Google.

7.3 Voor onze salaris gerelateerde processen maken wij gebruik van diensten die worden aangeboden door deren, dit zijn Carerix en Exact.

7.4 Ter uitvoering van een overeenkomst wordt samengewerkt met verschillende leveranciers, die verantwoordelijk zijn voor het installeren van de bestelde producten en of diensten.

Artikel 8 – Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

8.1 U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw Persoonsgegevens.

8.2 Indien u gebruik wilt maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen, wij zullen uw verzoek dan in beginsel binnen een maand verwerken.

8.3 Ingeval uw verzoek niet binnen een maand kan worden verwerkt, zullen we binnen die periode melden wat hiervoor de reden is.

8.4 De in dit artikel beschreven informatie, wordt kosteloos verstrekt.

Artikel 9 – Doorgifte aan derden

9.1 In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te delen met derden. Dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden en in een dergelijk geval komen wij overeen dat deze partijen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan en alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarmee wij uw gegevens hebben verkregen. In beginsel delen wij uw gegevens niet met andere partijen dan de Opdrachtgever waarmee een Student een stageovereenkomst aangaat na een succesvol afgeronde sollicitatie.

9.2 Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling.

9.3 Uw Persoonsgegevens zullen nimmer gedeeld worden voor commerciële doeleinden van derden.

Artikel 10 – Bewaren van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden door ons bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Bij het bewaren van uw Persoonsgegevens zullen wij ons maximaal inspannen om de gegevens juist en volledig te houden. Indien gegevens onjuist of achterhaald blijken, zullen ze worden gewist. Zoals eerder vermeldt in dit Privacy Statement is het daarnaast mogelijk om uw toestemming voor het
bewaren van de Persoonsgegevens in te trekken. Indien u deze toestemming intrekt, zullen wij overgaan tot het verwijderen/vernietigen van al uw opgeslagen Persoonsgegevens.

Artikel 11 – Cookies

Mediastages maakt gebruikt van cookies, ons beleid ten aanzien van cookies treft u hieronder aan.

Artikel 12 – Wijzigingen in dit Privacy Statement

Mediastages houdt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina bekend gemaakt worden en worden toegelicht. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd, bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u per mail op de hoogte brengen.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 25-06-2018